Článok I.

Úvodné ustanovenia

Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v texte len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi  AVcar s.r.o. (ďalej len „záložný veriteľ“ / „záložňa“) a každou osobou, ktorá je užívateľom poskytovaných finančných služieb podľa týchto VOP (ďalej len „klient“ / „záložca“ / „záložný dlžník“)…

…úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok je možné dostať v záložni a klient je s nimi oboznámený v celom rozsahu pri podpise Zmluvy

Článok II.

Výklad pojmov

  1. a) pojem „Klient“ znamená osobu, ktorá je zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou…

…úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok je možné dostať v záložni a klient je s nimi oboznámený v celom rozsahu pri podpise Zmluvy

Článok III.

Realizácia a podmienky založenia

Pri zakladaní hnuteľnej veci – motorového vozidla je potrebné:
– Doklad totožnosti – občiansky preukaz/pas
– Osvedčenie o evidencii resp. Technický preukaz
– Platný doklad technickej kontroly STK a EK                                                                             – Doklad o zaplatení zákonnej poistky
– Náhradný kľúč
– Vozidlo

…úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok je možné dostať v záložni a klient je s nimi oboznámený v celom rozsahu pri podpise Zmluvy

Článok IV.

Práva a povinností zmluvných strán

Klient je povinný po celú dobu trvania záložného práva zabezpečiť, aby si záloh zachoval minimálne hodnotu, na ktorú ho ocenila záložňa pri uzatvorení Zmluvy…

…úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok je možné dostať v záložni a klient je s nimi oboznámený v celom rozsahu pri podpise Zmluvy

Článok V.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spoločnosť vyžaduje, využíva výhradne na realizáciu predmetu svojej podnikateľskej činnosti a na tento účel a neposkytuje ich tretím osobám. Spoločnosť pracuje s  osobnými údajmi klienta iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje klienta sú zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané…

…úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok je možné dostať v záložni a klient je s nimi oboznámený v celom rozsahu pri podpise Zmluvy

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia…

…úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok je možné dostať v záložni a klient je s nimi oboznámený v celom rozsahu pri podpise Zmluvy